Bosc de la Marquesa

Image

La Fundació Bosc de la Marquesa, fundada l'abril del 2022, és una organització sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, naturalment vinculada al litoral i al bosc mediterrani de Tarragona.

+34 610·276·770

info@boscdelamarquesa.org

© 2022 FBdlM

Condicions generals d’ús de Pàgina Web. FOR 2011\816

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE PÀGINA WEB

La utilització d’aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d’ara endavant conjuntament anomenats el Lloc) queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d’Ús, com a les condicions particulars pròpies (d’ara endavant, les “Condicions” Particulars”) que, segons els casos, puguin regir la utilització de determinats serveis oferts en aquesta. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis esmentats, l’Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal com, si escau, les corresponents Condicions Particulars. Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, que posats en coneixement de l’Usuari per LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d’Ús. mer ús del Lloc o de qualsevol dels llocs inclosos a la pàgina web l’Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d’Ús.
Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA es reserva el dret a realitzar canvis al Lloc sense previ avís, per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en aquest Avís Legal poden variar, per la qual cosa us convidem a que reviseu aquests termes quan visiteu de nou el Lloc.
L’accés a algunes de les seccions o apartats d’aquesta pàgina web us pot redireccionar a altres pàgines de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA, on trobareu així mateix les corresponents Condicions Generals d’Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes a la present pàgina.

CONDICIÓ D’USUARI
La utilització del Lloc atribueix la condició d’Usuari del Lloc (d’ara endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant al present Avís Legal com a la Política de Privadesa.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI
L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d’acord amb els termes expressats en aquest Avís Legal, i és responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

VERACITAT DE LES DADES PROPORCIONADES PER L’USUARI
Alguns dels serveis oferts requereixen el previ registre de l’Usuari, per a la utilització del qual s’haurà de donar d’alta com a Usuari de la web de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA, havent de llegir i acceptar expressament, en el moment anterior a efectuar la seva alta al servei, les condicions de registre i la Política de Privadesa.
Tota la informació que faciliti l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per al registre i l’accés a determinats serveis. Així mateix, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA oa tercers per la informació que faciliti.
Tothom que enviï comunicacions a aquest lloc web o als seus propietaris serà responsable del contingut d’aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA de la informació i continguts introduïts per tercers. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa a la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al propietari del lloc web.

ÚS DE LES FACILITATS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA (XAT)
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents Condicions Generals d’Ús i de qualssevol altres que regulin o puguin regular qualsevol dels serveis oferts a la pàgina web de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA les parts pogueren enviar-se, sent l’Usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA no es responsabilitza de l’ús que es pugui donar ni dels continguts que puguin ser enviats i/o visualitzats a través del sistema de missatgeria instantània (xat). Cap de les informacions i/o continguts que puguin ser introduïts i/o visualitzats a través d’aquesta facilitat podrà ser entès com a contingut LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA ni que LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA tingui cap responsabilitat sobre aquests. No obstant tot això, es reserva el dret de retirar l’accés a aquesta facilitat en cas de tenir coneixements d’un ús indegut d’aquesta, entenent-se la introducció de continguts il·legals o contraris a la moral ia l’ordre públic, així com en cas de fer-se en ús que sigui o pugui ser perjudicial per a la imatge de la companyia.

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC
L’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en oa través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del Lloc.
L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant de la FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA de la seva actuació. Als efectes aquí previstos s’entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de:
a)Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
b)Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de la FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA o dels seus titulars.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL
Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, els logos i les melodies, etc. continguts al servidor de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA. En cap moment podrà entendre’s que l’ús o accés al Lloc i/o als serveis oferts en aquest atribueixen a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Lloc atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari del contingut esmentat i l’ús professional del mateix, sempre que els continguts esmentats romanguin íntegres.
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA a la següent adreça d’e-mail info@boscdelamarquesa.org

FRAMES
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA prohibeix expressament la realització de ¨framings¨ o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu Lloc.

PRIVACITAT
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA compleix amb la LO 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en què es descriu, principalment, l’ús que LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA fa de les dades de caràcter personal, s’informa a l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les vostres dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats hi puguin accedir.
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA podrà utilitzar “cookies”. Les ¨cookies¨ són fitxers de text que els ordinadors envien al vostre disc dur per facilitar al vostre ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les ¨cookies¨ de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA és personalitzar els serveis que us oferim, facilitant-vos informació que pugui ser del vostre interès. Les ¨cookies¨ no extreuen informació del vostre ordinador, ni determinen on us trobeu.  Tot i això, us fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA
9.1 Ús incorrecte del Lloc
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA ha creat el Lloc https://boscdelamarquesa.org/ per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar-ne la utilització de manera diferent de la prevista en aquest Avís Legal; per tant l’accés al Lloc i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pogués fer l’Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Lloc i dels serveis. Així mateix, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA tampoc no serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc.
9.2Utilització dels continguts
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA facilita tots els continguts del vostre Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que facin els Usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix ​​el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l’Usuari.
9.3Virus
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars al Lloc. Això no obstant, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA no serà responsable dels danys que aquests puguin produir a l’Usuari.

9.4Fallada tecnològica
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la disponibilitat permanent del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la manca de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol.

LINKS O HIPERENLLAÇOS
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA us facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, algunes d’aquestes pàgines no pertanyen a LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o duna adreça de correu electrònic al Lloc, excepte amb l’autorització expressa per escrit de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les condicions següents: (a) únicament es podran fer enllaços amb la Home Page o pàgina principal d’aquesta web; (b) l’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA de la pàgina que realitza l’enllaç llevat que així es derivi de la relació contractual corresponent entre les parts.
En qualsevol moment, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA podrà retirar l’autorització esmentada al paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a suprimir-la immediatament, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA.

DURADA I TERMINACIÓ
La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en aquest té, en principi, una durada indefinida. LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA podrà, no obstant, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat al respecte a les corresponents Condicions Particulars. A aquest efecte, LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA ha de comunicar aquesta circumstància a la pantalla d’accés al servei amb un preavís de quinze dies.
LA FUNDACIÓ BOSC DE LA MARQUESA es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.